هر خانه یک مدرسه – درس علوم

http://mschool.dinodanesh.ir/wp-content/uploads/2020/03/علوم.ادامه-فصل-9.پایه-هفتم.mp4