اخبار آموزشی

اخبار فرهنگی

اخبار پژوهشی

حیاط مدرسه

مفروش با چمن مصنوعی و امکانات ورزشی

کتابخانه

حاوی 10000 عنوان کتاب و سالن مطالعه مخصوص

فضای آموزشی

دارای آزمایشگاه مجهر و کلاس های هوشمند