اردوی علمی تفریحی هیومن پارک

  • زمان برگزاری: مهر ماه ۹۸
  • هدف: آشنایی با آناتومی بدن