امتحان تشریحی پایان دوره تابستان در روز پنجشنبه ۳۰ مرداد ماه راس ساعت ۱۰ صبح از دروس ریاضی ، علوم و زبان انگلیسی برگزار می گردد .
سوالات راس ساعت مقرر در گروه پایه قرار داده خواهد شد .