برگزاری آزمون ریاضی مرحله اول تشریحی خیلی سبز

شرکت دانش آموزان عزیز مدرسه در آزمون های بیرون از مدرسه جهت ارزیابی بهتر دانش آموزان در جامعه آماری بالاتر