برگزاری آزمون علوم در مرحله 1 تشریحی خیلی سبز

هدف: شرکت در آزمونهای برون مدرسه ای وارزیابی دانش آموزان در جامعه آماری بالاتر