برگزاری جلسات شورای سیاست گذاری

سیاست گذاری و نظارت و ارزشیابی فعالیت های آموزشی- پرورشی در مجتمع

*زمان برگزاری دوشنبه هر هفته