معاونت هماهنگی مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه

جناب آقای عبدالرضا بهبودی

معاونت اداری مالی مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه

جناب آقای اسماعیلی

معاونت فرهنگی مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه

جناب آقای علیرضا فردوسی زاده

مشاور پایه هفتم و هشتم مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه

جناب آقای محمدرضا خوش بیان

مشاور پایه نهم مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه

جناب آقای عبدالرضا کیهانی

مسئول امور دفتری مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه

جناب آقای آقامحمدی

مسئول IT مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه

جناب آقای کشاورز

مسئول انتشارات مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه

جناب آقای اسماعیلی

مسئول روابط مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه

جناب آقای محمودی

مسئول پشتیبانی مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه

جناب آقای گرمسیری