کلاس آموزش معرق جناب استاد صادقی

کلاس های آموزش معرق که 2 زنگ در هفته و با هدف پروش خلاقیت و شناسایی استعداد های فردی دانش آموزان برگزار می گررد